04.05.2020

[NAJAVA] Prvi javni poziv inicijative EU City Facility

Gradovi i općine imaju važnu ulogu u ostvarivanju zadanih europskih ciljeva za postizanje održive energetske tranzicije: od podrške manjim projektima i njihovog okrupnjivanja u veće investicijske portfelje do facilitiranja procesa i povezivanja lokalnih dionika s investitorima i financijskim institucijama. Ipak, česta prepreka u operacionaliziranju takvog pristupa leži u ograničenim financijskim, pravnim i stručnim kapacitetima lokalnih vlasti da svoje energetske strategije i planove (npr. SEAP-e ili SECAP-e) prilagode i pretvore u funkcionalne ulagačke dokumente. 

Upravo stoga, u okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC).  U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja.

Na javni poziv moći će se prijaviti gradovi i općine koje imaju usvojene akcijske planove za održivu energetiku (tzv. SEAP ili SECAP) ili neke druge slične strateške dokumente koji se tiču ostvarivanja energetskih ciljeva barem do 2020. godine!

Tijekom razdoblja provedbe EUCF inicijative, od 2020. do 2023. godine, planirana su 4 kruga poziva na dostavu prijava gradova i općina koji žele iskoristiti priliku za financijskom i stručnom pomoći u izradi svojih investicijskih koncepata.

Prvi poziv trajat će od 25. svibnja do 2. listopada 2020.

U Hrvatskoj ulogu Nacionalnog stručnjaka obnaša Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, a ulogu nacionalne mreže lokalnih vlasti Udruga gradova u RH.

Više informacija dostupno je na službenim mrežnim stranicama programa.