1. sjednica Upravnog vijeća

1. sjednica Upravnog vijeća - poziv
 

1. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 17. siječnja 2018. godine održana je 1. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:

  1. Utvrđuje se da je konstituirano Upravno vijeće ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“,
  2. Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
  3. Snimanje audio zapisa na sjednicama Upravnog vijeća dozvoljeno je isključivo u svrhu pisanja zapisnika sa sjednice, a po čijoj izradi se snimka briše,
  4. Donosi se Statut ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“,
  5. Donosi se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ s odredbama o koeficijentima složenosti uz svako radno mjesto,
  6. Donosi se odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“,
  7. Zadužuje se Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima da objavi natječaj u jednom od dnevnih listova u roku od 3 (tri) dana po dobivanju suglasnosti osnivača na Statut ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove  „Regionalna energetska agencija Kvarner“ te da obradi pristigle prijave i pripremi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete.