29.03.2021

Objavljen 2. javni poziv inicijative EU City FacilityNakon što je na prvom javnom pozivu, zaključenom u listopadu prošle godine, zaprimljeno preko 250 prijava, EUCF inicijativa objavila je i drugi od ukupno četiri planirana javna poziva za jedinice lokalne samouprave.

Gradovi i općine imaju važnu ulogu u ostvarivanju zadanih europskih ciljeva za postizanje održive energetske tranzicije: od podrške manjim projektima i njihovog okrupnjivanja u veće investicijske portfelje do facilitiranja procesa i povezivanja lokalnih dionika s investitorima i financijskim institucijama. Ipak, česta prepreka u operacionaliziranju takvog pristupa leži u ograničenim financijskim, pravnim i stručnim kapacitetima lokalnih vlasti da svoje energetske strategije i planove (npr. SEAP-e ili SECAP-e) prilagode i pretvore u funkcionalne ulagačke dokumente. 

Upravo stoga, u okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC).  U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja.

Na javni poziv mogu se prijaviti gradovi i općine koje imaju usvojene akcijske planove za održivu energetiku (tzv. SEAP ili SECAP) ili neke druge slične strateške dokumente koji se tiču ostvarivanja energetskih ciljeva barem do 2020. godine!

Tijekom razdoblja provedbe EUCF inicijative, od 2020. do 2023. godine, planirana su 4 kruga poziva na dostavu prijava gradova i općina koji žele iskoristiti priliku za financijskom i stručnom pomoći u izradi svojih investicijskih koncepata:
 
1. javni poziv     25. svibnja 2020. - 2. listopada 2020.
2. javni poziv 29. ožujka 2021. - 31. svibnja 2021.
3. javni poziv listopad - studeni 2021.
4. javni poziv svibanj - lipanj 2022.

Prijave za 2. javni poziv zaprimaju se do 31. svibnja 2021. 

Više informacija dostupno je na službenim mrežnim stranicama programa.