03.11.2016

LOCATIONSNAZIV PROJEKTA: Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)
 
AKRONIM PROJEKTA: LOCATIONS 
PROGRAMSKI OKVIR:  Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020. 
WEB STRANICA: locations.interreg-med.eu
STATUS PROJEKTA: završen
 
PARTNERI:
AREA Znanstveni park - Italija (vodeći partner)
Grad Ravenna – Italija
Lučka uprava Trst – Italija
Malagaport – Španjolska
CIRCE – Istraživački centar za energetske resurse i potrošnju – Španjolska
Grad Lisabon - Portugal
Lisboa E-Nova, Lisabonska agencija za energetiku i okoliš  - Portugal
Regionalna energetska agencija Kvarner (REA Kvarner) – Hrvatska
Lučka uprava Rijeka – Hrvatska
Grad Zadar – Hrvatska
Lučka uprava Drač – Albanija
Albanski prometni institut – Albanija
 
Pridruženi hrvatski partneri:
Lučka uprava Zadar
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

TRAJANJE PROJEKTA:  od 1. studenog 2016. do 31. listopada 2019. (36 mjeseci)
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 3.012.605,75 €
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Nastavno na postojeće lučke energetske planove (Port Environmental Energy Plan – PEAP), a u skladu s nastojanjima da se povećaju financijski prihodi od kruzerskog turizma, gradovi koji su potencijalne ili aktivne kruzing destinacije potiču se na promoviranje nisko-ugljičnog i multimodalnog transporta.
Projekt LOCATIONS stoga ima za cilj potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.
Razvijene mjere usmjerene na održivu mobilnost i intermodalni transport nadovezivat će se na postojeće SEAP-ove ili SUMP-ove uključenih gradova, a bazirat će se na učinkovitijoj upotrebi energetskih resursa i smanjenju štetnog utjecaja pojačanog prometa povezanog s kruzing turizmom na okoliš.
Metodologija razvijena u okviru projekta bit će testirana na uključenim gradovima te prilagođena kako bi odgovorila na specifične potrebe uključenih gradova i lučkih uprava. LCTP metodologija i planovi izrađeni u okviru projekta bit će korišteni u svrhe kapitalizacije i transfera u druge mediteranske kruzing destinacije.

Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)

Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana