IZRADA SEAP-a i SECAP-a ZA GRADOVE I OPĆINE U PGŽ

Europska komisija je 2008. godine pokrenula inicijativu Sporazum gradonačelnika europskih gradova (engl. Covenant of Mayors), s ciljem povezivanja energetski osviještenih europskih gradova. Prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnici su se, između ostaloga, obvezali na izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka, a od 2020. izrađeni planovi moraju sadržavati i komponentu prilagodbe klimatskim promjenama.
Europsko vijeće postavilo je kao jedan od četiri glavna prioriteta Strateškog programa za razdoblje 2019. - 2024. izgradnju klimatski neutralne, zelene, pravedne i socijalne Europe te je u svojim zaključcima od 12. prosinca 2019., podržalo postizanje klimatski neutralne EU do 2050. u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma. Europska komisija je 17. rujna 2020. godine objavila Komunikaciju i dubinsku analizu utjecaja povećanja cilja na razini EU-a s već definiranih 40% smanjenja emisija stakleničkih plinova na 55% do 2030. u odnosu na emisije iz bazne (1990.) godine.
Akcijski planovi energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), koji se provode u sklopu Sporazuma gradonačelnika, predstavljaju ključne dokumente za planiranje razvoja na lokalnoj razini. Njima se za promatrano područje – koje može biti jedan grad, ili skupina od nekoliko gradova ili općina, ili cijela županija – određuje bazni inventar emisija stakleničkih plinova te se zadaju mjere kojima će se one smanjiti za 4barem 55% do 2030. u usporedbi s baznom godinom, a u skladu s ciljevima EU.
SECAP-i su nastavak na SEAP-e (Akcijske planove energetski održivog razvitka) koji su za cilj imali smanjenje emisija stakleničkih plinova od barem 20 % do 2020. godine u usporedbi s baznom. Uz novopredloženo veće smanjenje emisije stakleničkih plinova, druga je osnovna razlika između tih dokumenata to što SECAP-i predlažu i planiraju mjere prilagodbe klimatskim promjenama.
 
  • Naša agencija do sada je izradila  SEAP-a za sljedeće JLS: Grad Krk, Grad Opatiju, Grad Kastav, Grad Cres, Općinu Čavle, Općinu Viškovo, Općinu Matulji, Općinu Brod Moravice, Općinu Skrad, Općinu Mrkopalj, Općinu Lokve i Općinu Ravna Gora te sudjelovala u izradi SEAP-a za Grad Rijeku.
  • Također, u okviru EU projekta SIMPLA  pomagali smo općinama i gradovima pri izradi, reviziji i usklađivanju postojećih Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP-ova) i Planova održive urbane mobilnosti (SUMP-ova) ili sličnih dokumenata.
  • Tijekom 2021. godine, u okviru EU projekta JOINT_SECAP u kojem je Primorsko-goranska županija sudjelovala kao partner, izrađen je zajednički SECAP za područje gradova Opatija i Kastav te općina Čavle, Matulji i Viškovo.